กฎกระทรวงผังเมืองจังหวัดเชียงรายฉบับใหม่-2556

กฎกระทรวงผังเมืองจังหวัดเชียงรายฉบับใหม่-2556

Advertisements

ถนนสาธารณประโยชน์

การนำถนนสาธารณประโยชน์ไม่สามารถนำไปทำตลาดนัดได้แม้จะผ่านทำประชาคมจากชุมชนแล้วก็ตาม จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น.. (ดัดแปลงมาจากคำพิพากษาศาลปกครองหมายเลขแดงที่ อ.628/2555)

ลิขสิทธิ์ในงานดนตรี

ลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมรวมถึงงานเรียบเรียงเสียงประสานด้วย เมื่อจำเลยกล่าวอ้างว่า จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์งานดนตรีกรรมเพลง “น้ำตาฟ้า” ในส่วนของงานเรียบเรียงเสียงประสาน และปกในของเทปเพลงที่วางจำหน่ายทั่วไปโดยมีงานดังกล่าวอยู่ด้วยระบุรายละเอียดของเพลงนี้ว่า ส. เป็นผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองส่วนจำเลยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานของ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 62 วรรคสอง โจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์โต้แย้งว่า จำเลยไม่มีลิขสิทธิ์ในงานเรียบเรียงเสียงประสานของงานดนตรีกรรมเพลง “น้ำตาฟ้า” (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14818/2551)

การออกใบกำกับภาษีกรณีเปลี่ยนชื่อแล้ว – Tax Invoice in Old company name

กรณีที่บริษัทได้ทำการออกใบกำกับภาษีในชื่อบริษัทเดิม ภายหลังจากที่เปลี่ยนได้ทำการชื่อของบริษัทไปแล้ว จะส่งผลให้ใบกำกับภาษีฯ ที่ออกไปแล้วนั้น ถือเป็นใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้อง ผู้ออกใบกำกับภาษีมีความผิดระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

If the company were to issue a tax invoice in the name of the original company after the name company changed complete. The tax invoice of company is incorrect and the result of issued a tax invoice incorrect. This company was fined 2000 baht.

หน้าแรก

การย้ายสถานประกอบการ

การย้ายสถานประกอบการ การรับโอนกิจการ เพิ่มสาขา จะต้องยื่นแจ้งก่อนการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อสรรพากรไม่น้อยกว่า 15 วัน
หากยื่นแบบเกินกำหนดมีโทษปรับตั้งแต่ 2,000 – 200,000 บาท ความผิดนี้มีอายุความ 1 ปี นับแต่มีการย้ายสถานประกอบการ รับโอนกิจการ เพิ่มสาขา (แล้วแต่กรณี) โดยไม่แจ้งฯ

หน้าแรก